Jaarverslag 2016

2016 was een intens jaar voor Bank Degroof Petercam. Enerzijds leverden we onze cliënten consequent sterke rendementen en anderzijds maakten we de fusie tot een succes, zowel voor onze cliënten als onze group. 

Philippe Masset  CEO (rechts)
Alain Philippson  Voorzitter van de raad van bestuur (links)

Lees de mededeling van de RVB

Mededeling van de raad van bestuur

“We willen onze cliënten in staat stellen om hun ambities waar te maken. Zowel nu als in de toekomst.”

Bij de fusie van Bank Degroof en Petercam in oktober 2015 hebben we een globale strategie uitgetekend om onze nieuwe bank en dienstverlening verder uit te bouwen in het belang van onze cliënten. 

Samengevat streven we het volgende na:

 • uitmuntende en complementaire diensten aanbieden in onze kernactiviteiten private banking, institutional asset management, investment banking en asset services;
 • vanuit onze leiderspositie in België en Luxemburg groeien in andere Europese kernmarkten;
 • getalenteerde mensen aantrekken en medewerkers in staat stellen om zich verder te ontplooien en hun ambities te verwezenlijken.

SUCCES VAN DE FUSIE 

In 2016 hebben we opnieuw sterke vooruitgang geboekt om die doeleinden te bereiken. Een mooie bevestiging dat de fusie een succes is zowel voor onze cliënten als onszelf. We waren getuige van een groeiende commerciële dynamiek, met cliënten die profiteerden van meer gespecialiseerde én gediversifieerde diensten. Zo kregen de cliënten van het vroegere Petercam bijvoorbeeld toegang tot het kredietaanbod. Ook cliënten-ondernemers haalden voordeel uit het feit dat onze verschillende specialisaties elkaar aanvullen, meer bepaald private banking en corporate finance. Bovendien presteerden onze fondsen en portefeuilles bovengemiddeld dankzij uitmuntende rendementen die onze beheerders behaalden in onzekere en volatiele marktomstandigheden.

“Op 31 december 2016 klokten de activa onder beheer af op 52,3 miljard euro ten opzichte van 50 miljard euro eind 2015.”

NIEUW DIEPTEPUNT VOOR RENTES 

Het jaar begon met erg volatiele aandelenmarkten wat vooral toe te schrijven was aan de bezorgdheid over de Chinese economie. Daarbij stelde ook de Amerikaanse economie aanvankelijk teleur. Oorzaken waren de strenge winter, de sterke dollar en de uitermate zwakke investeringen in de schalieoliesector na opeenvolgende dalingen van de olieprijzen. In juni koos het Verenigd Koninkrijk ervoor om de Europese Unie te verlaten, een uitslag die de markten verbaasde. Ondertussen zakten de rentes naar een nieuw dieptepunt. In de tweede jaarhelft vertoonde de Chinese economie tekenen van een geleidelijke stabilisering, terwijl de vertrouwensindicatoren erop vooruitgingen. Toen Donald Trump in november tot president van de Verenigde Staten werd verkozen, ging er opnieuw een schokgolf door de markten: de rentes gingen omhoog en de aandelenprijzen stegen aanzienlijk in de ontwikkelde landen. Ook na het grondwettelijk referendum in Italië, dat tot het ontslag van premier Renzi leidde, bleef het optimisme op de financiële markten onaangetast.

Onze financiële resultaten zijn in 2016 getekend door een druk op de marges als gevolg van de aanhoudende negatieve kortetermijnrente, door wijzigingen in ons commerciële aanbod, lagere transactievolumes en hogere bankheffingen op deposito’s.

De inkomsten voor het jaar 2016 bedragen 436 miljoen euro, een daling tegenover 492 miljoen euro vorig jaar (Pro forma IFRS – 12 maanden Bank Degroof/12 maanden Petercam voor 2015). Dat resultaat weerspiegelt de gedeeltelijke splitsing van de langetermijnaandelenportefeuille bij de fusie en lagere inkomsten uit transacties. Sterke thesaurieresultaten konden die daling weliswaar gedeeltelijk goedmaken. De operationele kosten bleven onder controle. In 2016 behaalde de Bank een stabiel brutobedrijfsresultaat van 122 miljoen euro tegenover 125 miljoen euro in 2015. Na uitzonderlijke posten, zoals de integratiekosten van de fusie en de gedeeltelijke splitsing van de aandelenportefeuille in 2015, en na belastingen komt de nettowinst in 2016 uit op 58 miljoen euro.

MEER DAN 52 MILJARD EURO ACTIVA ONDER BEHEER

Op 31 december 2016 klokten de activa onder beheer af op 52,3 miljard euro ten opzichte van 50 miljard euro eind 2015. Die stijging is te danken aan markteffecten en aan een instroom van nieuw kapitaal afkomstig uit de distributie van onze fondsen aan derden. De kredieten opgenomen door de cliënten bedroegen 1,7 miljard euro, ten opzichte van een balanstotaal van 7,7 miljard euro en deposito’s ter waarde van 6,2 miljard euro. De kernkapitaalratio (CET1) van 17,1% overschrijdt ruimschoots de reglementaire verplichtingen en getuigt van onze sterke liquiditeitspositie en kapitaalbasis. Het aantal medewerkers daalde lichtjes tegenover 2015.

INTEGRATIEPROJECT MEDEWERKERS

We zijn bijzonder tevreden over de vooruitgang van ons integratieproject. En uitermate dankbaar voor de inspanningen en de ondernemersgeest van onze medewerkers. In 2016 verhuisden meer dan 1.100 medewerkers (voltijdse equivalenten) in België en Luxemburg naar gerenoveerde kantoorruimtes. Onze marktzalen in Brussel, Amsterdam en Luxemburg werden geïntegreerd tot een modern platform met maar liefst 100 effectenhandelaars, sales traders en financiële analisten. Bovendien harmoniseerden we ons volledige dienstenaanbod en onze rapportering naar cliënten en naar regelgevende instanties. Voorts werden alle portefeuilles en de fondsen van de afdeling Private Banking met succes overgeheveld naar uniforme IT-systemen. Tot slot hebben we de toekomstige structuur van ons fondsengamma vastgelegd en werden alle juridische entiteiten samengesmolten.

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT 

Ook in 2016 vormde verantwoord beleggen een hoofdprioriteit en hebben we ons aanbod uitgebreid met maatschappelijk verantwoorde beleggingsmandaten, impact investing en talrijke initiatieven van Degroof Petercam Foundation. We zijn ervan overtuigd dat we als bank een maatschappelijke rol te vervullen hebben. Daarom promoten we financiën op mensenmaat en duurzame beleggingen, en nemen we actief deel aan sociale initiatieven.

Voor de toekomst geven vertrouwensindicatoren een gunstige economische dynamiek aan. In de Verenigde Staten stabiliseert het monetair beleid zich, met een lichte terugkeer van inflatie. Er heersen natuurlijk onzekerheden. Blijven de wisselkoersen stabiel? Is de Amerikaanse industriële heropleving robuust genoeg? Hoe kwalitatief is de Chinese financiële sector? Europa kan op haar beurt onderhevig zijn aan politieke schokken, al heeft de euro zijn veerkracht reeds bewezen en al merken we een positieve economische activiteit, onder meer in het zuiden.

MARKTLEIDER TEN DIENSTE VAN ONZE CLIËNTEN 

Tegen die achtergrond vatten we 2017 aan met de sterke wil om onze marktpositie te handhaven, te versterken en uit te breiden om onze cliënten nog beter te kunnen dienen. We zijn ervan overtuigd dat ons unieke en sterke bedrijfsmodel en onze uitmuntende medewerkers hen in staat zullen stellen om hun ambities waar te maken. Zowel nu als in de toekomst. 

Om af te sluiten, willen we onze cliënten bedanken voor het vertrouwen dat ze ons schenken door ons hun vermogen toe te vertrouwen. We heten alle nieuwe collega’s welkom die bij ons aan de slag gingen in 2016. Een woord van dank richten we ook aan alle medewerkers voor hun inzet, of ze nu rechtstreeks voor onze cliënten werken of achter de schermen. Tot slot bedanken we onze bestuurders en familiale aandeelhouders voor hun niet-aflatende steun.

 

Philippe Masset  CEO 
Alain Philippson  Voorzitter van de raad van bestuur

Kerncijfers 1

Bank Degroof Petercam is een onafhankelijke financiële instelling die ten dienste staat van private en institutionele beleggers en organisaties. Zij geldt als referentie en heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1871.

Netto-inkomsten

(in miljoen EUR)

Brutobedrijfswinst

(in miljoen EUR)

Geconsolideerde nettowinst

(in miljoen EUR)

Medewerkers

(in VTE)

Verdeling van de inkomsten 2016

 • Vermogensbeheer
 • Corporate Finance en Credit & Structured Finance *
 • Marktactiviteiten

Kapitaalstructuur op 31.12.2016

 • DSDC *
 • Petercam Invest *
 • Management en medewerkers
 • Autocontrole
 • Financiële partners
Totaal aantal aandelen: 10.842.209

* Familiale en referentieaandeelhouders (handelend in onderling overleg)
DSDC: families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, CLdN Finance en Cobepa
Petercam Invest: families Peterbroeck en Van Campenhout

Activa onder beheer

(in miljard EUR)


31.12.2016 31.12.2015
Particuliere cliënten 35,1 34,5
Institutionele cliënten 9,1 8,7
Beveks in bezit van derden 5,9 5,1
Beheer door derden 2,2 1,8
Totaal 52,3 50,0

ICB’s (Instellingen voor Collectief Beheer) onder beheer

(in miljard EUR)


31.12.2016 31.12.2015
Totaal 33,7 30,3

Raad van bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur
Baron Philippson
Voorzitter van het directiecomité
Philippe Masset
Bestuurders-leden van het directiecomité
Nathalie Basyn
Gauthier Bataille de Longprey
Bruno Colmant
Gilles Firmin
Jan Longeval
Pascal Nyckees
Xavier Van Campenhout
Bestuurders
Ludwig Criel *
Miguel del Marmol
Jean-Baptiste Douville de Franssu
Christian Jacobs *
Jean-Marie Laurent Josi
Véronique Peterbroeck
Jacques-Martin Philippson
Alain Schockert
Frank van Bellingen

* Onafhankelijk bestuurder.

Verdeling per land van de voltijdse equivalenten (VTE)


31.12.2016 31.12.2015
België 2 838 855
Luxemburg 3 322 327
Zwitserland  21 18
Frankrijk  103 112
Spanje 69 64
1 Cijfers pro forma op 12 maanden voor 2015 voor een jaar-op-jaarvergelijking.
2 Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië en Nederland. 
3 Inclusief de dochteronderneming in Hongkong.

Markante feiten

De belangrijkste gebeurtenissen van 2016 per afdeling, alsook het nieuws van onze dochterondernemingen in het buitenland.

Private banking

 • 35,1 miljard euro activa onder beheer voor particuliere cliënten.
 • Bovengemiddelde rendementen (eerste kwartiel) van de portefeuilles onder beheer.
 • Ontwikkeling en lancering van:
  • 100% maatschappelijk verantwoorde mandaten voor cliënten in discretionair beheer;
  • een Family Office dienst, volledig toegespitst op grote families met een complexe vermogenssituatie;
  • Degroof Petercam Investment Service, een specifieke dienst voor cliënten die uitsluitend beleggen in patrimoniumfondsen;
  • een nieuwe uitgebreide rapportering en een geïntegreerde toepassing om de portefeuilles online te raadplegen;
  • een exclusief aanbod gericht op Family Business Owners, in nauwe samenwerking met het team van Corporate Finance;
  • impact investing oplossingen via projecten van Inclusio, een vastgoedvennootschap met sociale ambities, en van Gingo, het platform voor collaboratieve filantropie.
 • Uitwerking van Estate Planning oplossingen ten gevolge van fiscale wijzigingen in 2016 (registratierechten op onroerende schenkingen, nieuwe procedure voor fiscale regularisatie, enz.).
 • Belangrijke nieuwe opdrachten van cliënten geïnteresseerd in filantropie-oplossingen.
 • Voor de tweede opeenvolgende keer uitgeroepen tot Best Private Bank 2017 in Belgium door Euromoney.

Institutional asset management

 • Sterke groei van de activiteit Institutional Asset Management met een stijging van de bruto activa onder beheer van 34,1 naar 37,2 miljard euro.
 • Voortzetting van de pan-Europese expansie in onze kernlanden, waarbij de helft van de kapitaalinstroom afkomstig is van buiten België.
 • Beheer van 300 institutionele mandaten voor een totaalbedrag van 7,6 miljard euro. 
 • Sterke beleggingsresultaten waarbij onder meer de evenwichtige fondsen toprendementen behalen in vergelijking tot de belangrijkste Belgische en Europese sectorgenoten.
 • Verdere versterking van de verkoopteams in Zwitserland en Nederland.
 • Doorgedreven investering in de vijf kerndomeinen van onze beleggingsexpertise: global balanced beheer, vastrentend beheer, fundamenteel aandelenbeheer, kwantitatief en asymmetrisch aandelenbeheer, verantwoord beleggen.
 • Jubileum Award van De Tijd/L’Echo voor de fondsbeheerder met de meeste bekroningen (51) over de laatste 20 jaar in België en Morningstar Award voor de beste Europese aandelenstrategie. 
 • World Finance Investment Management Awards Belgium, uitgereikt voor onze obligatie- en aandelenexpertise, alsook internationale erkenning in Oostenrijk en Duitsland door de Thomson Reuters Lipper Awards.

Asset services

 • Fusie van Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg en Petercam Institutional Asset Management Luxembourg op 1 april 2016.
 • 29 miljard euro aan activa onder beheer en/of in bewaring voor beleggingsfondsen naar Belgisch en Luxemburgs recht, waarvan 8,1 miljard euro beleggingsfondsen van derden.
 • Succesvolle integratie van drie voormalige beleggingsvehikels van Petercam Luxembourg, goed voor een totaalbedrag van 450 miljoen euro verspreid over 11 compartimenten. 
 • Toenemende internationalisering van onze expertise met nieuwe mandaten in heel Europa, Azië en Canada.
 • Mooie rangschikking voor Degroof Petercam Asset Services en Banque Degroof Petercam Luxembourg in het klassement van Monterey Insight voor het jaar 2016, in de categorieën Management Company, Fund Administrator en Fund Custodians.

Financial markets

 • Integratie van de dealing rooms in één platform dat Brussel, Amsterdam en Luxemburg met elkaar verbindt. 
 • Sterke thesaurieresultaten als gevolg van de lagere rentecurve en kleinere credit spreads.
 • 143 roadshows in de belangrijkste Europese en internationale financiële centra.
 • Beleggingsseminars in Milaan en Zurich en andere seminars in Brussel over de gezondheids-, vastgoed- en kleinhandelsector.
 • Medewerking aan tal van openbare aanbiedingen op de secundaire markt in vastgoed en biotechnologie.
 • Voor het zevende opeenvolgende jaar door Euronext bekroond tot Best Belgian Liquidity Provider en nieuwe liquiditeitscontracten voor ASIT Biotech, Curetis en Xior.

Kredieten

 • Kredieten ten bedrage van 1,7 miljard euro opgenomen door Belgische, Luxemburgse, Franse, Spaanse en Zwitserse privécliënten.
 • Sterke toename van het aantal financieringen door het kredietaanbod open te stellen voor de cliënten van het vroegere Petercam en dankzij de aanpassing en uitbreiding van het aanbod.

Corporate finance

 • 94 opdrachten in adviesverlening, fusies en overnames (M&A) en kapitaalmarktactiviteiten, een bevestiging van onze positie als marktleider voor de middelgrote ondernemingen.
 • 30 M&A-mandaten voor bedrijven in België (bv. DesleeClama/BekaertTextile, Vandemoortele/GIMV, BMT/VCST en Zuidnatie) en in Frankrijk (bv. Biogroup/Astralab/Ex/Figaro/Maisons du voyage, Groupe Bertrand en Groupe Doux), voor een totaalbedrag van meer dan 3 miljard euro.
 • Kapitaalmarktransacties zoals de uitgifte van vastgoedcertificaten voor serviceflats in Antwerpen, de tweede groene obligatie door Cofinimmo en een converteerbare obligatie voor Greenyard; kapitaalverhogingen door een versnelde bookbuilding voor MDxHealth en Biocartis, en vier aandelenplaatsingen bij private investeerders voor Belgische GVV’s (gereglementeerde vastgoedvennootschappen). 
 • Financiële adviesverlening, inclusief herstructureringen, herfinancieringen en uitgiftes van obligaties voor bekende Franse groepen (bv. Doux, Moret, Transdev, Châteauform, Sodiaal, Groupe Bertrand en Legris Industries). 
 • Vijfde plaats in het klassement van de markt van private plaatsingen in Europa opgesteld door Dealogic in 2016, ruim voor andere onafhankelijke instellingen.

Verantwoord beleggen

 • Aanbod van tien complementaire duurzame strategieën die onze actieve en geïndexeerde expertise combineren:
  • drie nieuwe geïndexeerde strategieën gebaseerd op MSCI SRI indexen: wereldwijd, US en Eurozone;
  • drie actieve aandelenstrategieën: wereldwijd, Europa en landbouwsector;
  • twee strategieën in overheidsobligaties: ontwikkelde landen en opkomende markten;
  • één strategie in bedrijfsobligaties in euro (investment grade);
  • één balanced strategie in rechtstreekse lijnen.
 • Toegang tot een tweede onafhankelijke internationale bron van ESG-research om de eigen evaluaties en beleggingsbeslissingen af te toetsen.
 • Uitbreiding van ons stembeleid naar al onze beveks en verhoogde deelname aan aandeelhoudersvergaderingen met niet minder dan 507 bijgewoonde vergaderingen van Europese en Amerikaanse bedrijven die over 8.104 resoluties hebben gestemd.
 • Eerste deelname aan het Eurosif jaarverslag, derde deelname aan het Geneva Sustainable Investment Forum en vijfde deelname aan Semaine de la finance responsable in Parijs. Infosessies gericht op bewustmaking rond ESG-kwesties, zoals genetisch gemanipuleerde gewassen, mensen- en arbeidsrechten in de aanvoerketen of ongelijke verdeling van de rijkdom.

Private equity

 • Belangrijke transacties in private equity fondsen in hernieuwbare energie en vastgoed, zoals de verkoop van de laatste activa van Green Fund I (netto IRR van 11% over 8 jaar) en van Optimmo Secundo (netto IRR van 11% over 7 jaar), de volledige aanwending van het kapitaal van Green Fund II en de definitieve closing van Green Fund III (waarbij 62 miljoen euro werd opgehaald).
 • Succesvolle private plaatsing voor feederconstructies om toegang te krijgen tot gerenommeerde private equity fondsen.
 • Lancering van FilmInvest, een vernieuwend initiatief om samen met Gaumont te investeren in de Franse filmindustrie.

Financial research

 • Team van 13 sell-side analisten die de meerderheid van de Benelux-bedrijven opvolgen; goed voor meer dan 1.000 bedrijfsrapporten en 40 gedetailleerde verslagen over beursgenoteerde ondernemingen. 
 • Roadshows in de belangrijkste Europese en Amerikaanse financiële centra zoals Londen, Parijs, Brussel, Luxemburg en New York.
 • Publicatie van het Benelux Company Handbook.
 • Publicatie van twee macro-economische publicaties in de reeks Economisch denken: Tijd nemen voor diepgang en De digitale economie: droom of nachtmerrie?

Filantropie

 • Versterking van de afdeling Filantropie met twee nieuwe teamleden in Brussel en de aanstelling van een filantropie-ambassadeur in Luxemburg. 
 • Eerste verjaardag van het succesvolle Gingo.community, het eerste platform voor collectieve filantropie in België, dat een totaalbedrag van 187.220 euro ophaalde voor de financiering van 14 projecten.
 • 1.632 uren vrijwilligerswerk door 226 medewerkers tijdens de Degroof Petercam Solidarity Days ten voordele van liefdadigheidsinstellingen in heel België.
 • Opstart van drie nieuwe projecten ter bevordering van algemene en technische opleidingen, praktijkonderwijs en ondernemerschap: Ashoka Changemaker Schools, Teach for Belgium en Mozaik RH.
 • Organisatie van een filantropisch forum met Dr. Mukwege, kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede in het kader van zijn hulp aan Congolese vrouwen.
 • Inzameling van fondsen door het Degroof Petercam Cycling Team ten voordele van de Belgische Stichting tegen Kanker.

Onze dochter­ondernemingen in het buitenland

Luxemburg

 • Fusie van Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg en Petercam Institutional Asset Management Luxembourg op 1 april 2016.
 • Aanstelling van Bruno Houdmont als de nieuwe CEO van Banque Degroof Petercam Luxembourg.
 • Versterking van Banque Degroof Petercam Luxembourg als internationale hub voor private banking.

Frankrijk

 • Meer dan 40 transacties afgerond, goed voor een stevige groei van investment banking.
 • Distributie van fondsen van Degroof Petercam Gestion aan derden dankzij het Luxemburgs paspoort van de CSSF.
 • Family office gerangschikt in de categorie Incontournable in het tijdschrift Décideurs.

Spanje

 • Uitbouw van een netwerk van onafhankelijke private bankers.
 • Oprichting van een afdeling Corporate Finance in Barcelona.

Zwitserland

 • Verkoop van het belang van 24,99% in de Zwitserse bank Landolt & Cie en uitbouw van de eigen 100% dochteronderneming onder de naam Banque Degroof Petercam Suisse.
 • Nieuwe commerciële dynamiek dankzij de aanstelling van vier nieuwe bankiers en de lancering van een uniek internationaal hypothecair kredietaanbod.

Verslagen

Het corporate governance rapport, het beheerverslag en onze geauditeerde geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening (2015-16).

Corporate governance
Download hier
Beheerverslag
Download hier
Geconsolideerde jaarrekening
Download hier
Enkelvoudige jaarrekening
Download hier

Vestigingen

Altijd bij u in de buurt. Maar met de ambitie om Europees te groeien. Selecteer uw land.

Activiteiten België Luxemburg Frankrijk Spanje Zwitserland Nederland Duitsland Italië Hongkong
Private banking
Institutional asset management
Investment banking
Asset services
 • België
 • Luxemburg
 • Frankrijk
 • Spanje
 • Zwitserland
 • Nederland
 • Duitsland
 • Italië
 • Hongkong

België

Bank Degroof Petercam (maatschappelijke zetel)

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11

Regionale kantoren

Antwerpen
Van Putlei 33 
2018 Antwerpen
e-mail
T +32 3 233 88 48

Gent
Fleurusstraat 2 
9000 Gent
e-mail 
T +32 9 266 13 66

Gosselies 
Rue du Petit Piersoulx 1 
6041 Gosselies 
e-mail 
T +32 71 32 18 25

Hasselt 
Runkstersteenweg 356 
3500 Hasselt 
e-mail 
T +32 11 77 14 60

Knokke-Heist 
Zoutelaan 134 
8300 Knokke-Heist 
e-mail 
T +32 50 63 23 70

Leuven
Mgr Ladeuzeplein 29
3000 Leuven
e-mail
T +32 16 24 29 50

Luik
Parc d'affaires Zénobe Gramme 
Square des Conduites d'Eau 7-8
4020 Luik
e-mail
T +32 4 252 00 28

Kortrijk
President Kennedypark 8 
8500 Kortrijk
e-mail 
T +32 56 26 54 00

Namen
Avenue de la Plante 20
5000 Namen
e-mail
T +32 81 42 00 20

Waver
Les Collines de Wavre 
Avenue Einstein 16
1300 Waver
e-mail
T +32 10 24 12 22

Degroof Petercam Asset Management
Guimardstraat 18
1040 Brussel
e-mail
T +32 2 287 91 11

Degroof Petercam Corporate Finance
Guimardstraat 18
1040 Brussel
e-mail 
T +32 2 287 97 11

Luxemburg

Banque Degroof Petercam Luxembourg
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 35 45 1


Degroof Petercam Asset Services

Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 26 64 50 1


DS Lux – Degroof Insurance

Brokerage Company
Zone d’activité La Cloche d’Or
14, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
T +352 45 89 22

Frankrijk

Degroof Petercam France
44, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 1 73 44 56 50

Regionale kantoren

Lille
28bis, rue des Jardins
59000 Lille
T +33 3 20 74 53 96

Lyon
17, rue de la République
69002 Lyon
T +33 4 26 99 59 00

Toulouse
8, rue Sainte Anne
31000 Toulouse
T +33 5 61 32 09 96

Spanje

Bank Degroof Petercam Spain
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 00

Regionale kantoren

Bilbao
Gran Vía 45, despacho 103
48011 Bilbao
T +34 94 679 23 02

Madrid
Montalbán, 5, 1º B
28014 Madrid
T +34 91 523 98 90

Valencia
Pl. del Ayuntamiento, 26, 6º, puerta 32
46002 Valencia
T +34 96 353 20 94

Degroof Petercam SGIIC
Avenida Diagonal 464
08006 Barcelona
T +34 93 445 85 80

Degroof Petercam Asset Management
Sucursal en España

Paseo de la Castellana 141, Planta 19
28046 Madrid
T +34 9 157 20 36 6

Zwitserland

Banque Degroof Petercam Suisse
Route de l’Aéroport 31
1211 Genève
T +41 22 929 72 11

Nederland

Bank Degroof Petercam
Netherlands branch

De Entree 238A 7th Floor
1101 EE Amsterdam
T +31 20 573 5405

Duitsland

Degroof Petercam Asset Management
Zweigniederlassung Deutschland

Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 274 015 295

Italië

Degroof Petercam Asset Management
Succursale Italiana
Via Monte di Pietà 21
20121 Milano
T +39 02 86337 223

Hongkong

Degroof Petercam
Asset Management (HK)
17/F Club Lusitano Building
16 Ice House Street
Central Hong Kong
T +852 2881 9983